รีวิวบังคลาเทศ บังกลาเทศดินแดนชมพูทวีปอันเก่าแก่สมัยพระพุทธกาล

รีวิวบังคลาเทศ

รีวิวบังคลาเทศ บังกลาเทศประวัติเป็นอย่างไร?

รีวิวบังคลาเทศ ประเทศแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับอ่าวเบงกอล ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับประเทศพม่า ในอดีตนั้นถือว่าเป็นเส้นทางการค้าขาย ระหว่างบังกลาเทศและพม่านั้นเอง ประเทศแห่งนี้มีพรมแดน ติดกับประเทศอินเดีย ถึง 3 ส่วนเลยทีเดียว เพราะในอดีตดินแดนแห่งนี้ ถูกเรียกรวมกันว่าเป็นดินแดนชมพูทวีป และแบ่งแยกกันปกครอง เป็นรัฐๆและเมืองต่างๆ

ทำให้ได้รับวัฒนธรรมแบบเดียวกันในภูมิภาค อย่างศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ ที่ถือว่ารุงเรืองอย่างมากในอดีต จะสังเกตได้จากสถาปัตยกรรม และเศษซากศิลปะที่หลงเหลือ จากกาลเวลานับพันปีนั้นเอง จนกระทั่งโลก

มาถึงยุคก่อนติดต่อค้าขาย ชาวอาหรับจากตะวันออก ได้เดินทางมาติดต่อค้าขาย และยังเผยแพร่ศาสนาอิสลาม จนกระทั่งปัจจุบันเอง ผู้คนในบังกลาเทศนั้น นับถือศาสนาอิสลามกันมากกว่าศาสนาอื่นๆ บังกลาเทศได้เริ่มต้น

เป็นประเทศที่แยกตัวจากอินเดีย เมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียนั้นเอง รวมถึงบังกลาเทศด้วยเช่นกัน ในปี ค.ศ. 1757 ดินแดนแห่งนี้ถูกอังกฤษ ปกครองกว่า 200 ปี จนกระทั่งปี  ค.ศ. 1947 ดินแดนในแถบนี้ได้รับเอกราช

บังกลาเทศเองได้รับเอกราชด้วยเช่นกัน แต่ปากีสถานตะวันตก รู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบ ทางผลประโยชน์เขตแดนต่างๆ ทำให้ความไม่พอใจนี้ ต้องใช้กองกำลังเข้าห่ำหั่นกัน โดยในวันที่ 26 มี.ค. 1971 ปากีสถานตะวันตก ได้ขอแยกตัวจาก บังกลาเทศ

และนำกองกำลังทหาร เข้าโจมตีบังกลาเทศ แต่ได้อินเดียนำกองกำลังเข้ามาช่วย บังกลาเทศเอาไว้ ทำให้ปากีสถานตะวันตก ต้องพ่ายแพ้กลับไป และยินยอมให้กับเอกราช ของบังกลาเทศในเวลาต่อมานั้นเอง หลังจากที่ประเทศแห่งนี้

มีขอบเขตชัดเจนแล้ว สิ่งต่อมาเลยก็คือรัฐธรรมนูธ ที่ถือว่าเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ แต่การเมืองของบังกลาเทศเอง ก็ยังมีปัญหาจากผู้ใช้อำนาจนั้นเอง จากประธานาธิบดีกลายเป็นจอมเผด็จการ ที่ปกครองยาวนานกว่า 20 ปีเลยทีเดียว แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อ ความยุติธรรมในที่สุด จึงถือได้ว่าบังกลาเทศเอง พลิกฟื้นตัวเองจาก การถูกกดขี่มาอย่างยาวนานได้นั้นเอง

รีวิวบังคลาเทศ

รีวิวบังคลาเทศ บังกลาเทศมีความยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างไร?

จากในอดีตนั้นดินแดนแห่งนี้ เริ่มต้นมีอารยธรรมและความเชื่อในศาสนา แบบเดียวกันมาหลายพันปีแล้ว อีกทั่งการเดินทางของศาสนาพุทธ ในสมัยพระพุทธกาลนั้น ยังมีการกล่าวถึงดินแดนบังกลาเทศ ที่ถือว่าเป็นเขตปกครอง อยู่ทางตอนใต้อินเดียนั้นเอง โดยที่ชาวอินเดียนั้นมักจะ แบ่งเชื้อชาติ และชนเผ่าต่างๆในประเทศ ออกเป็นหลายกลุ่มเลยทีเดียว การแบ่งกลุ่มต่างๆนั้น

ยังมีการพูดถึงลงไปในวรรณกรรม ชื่อดังอย่างรามเกียรติ์เลยทีเดียว ที่มีการแบ่งฝั่งกันอย่างชัดเจน ระหว่างลิงกับยักษ์นั้นเอง ซึ่งในอดีตนั้นถูกจัดเป็นอินเดียเหนือ และอินเดียใต้นั้นเอง ซึ่งการแบ่งแยกนี้มีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว

ในอดีตนั้นบังกลาเทศ เป็นเพียงรัฐๆหนึ่งที่ปกครอง อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย อีกทั่งยังติดกับทะเล จึงง่ายต่อการค้าขาย และติดต่อเผยแพร่ศาสนาตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพม่าเองที่ได้รับอิทธิพล ของศาสนาพุทธจากอินเดีย

ที่ผ่านทางบังกลาเทศ ข้ามอ่าวเบงกอลมาก็พบประเทศพม่าแล้วนั้นเอง บ้างว่ากษัตริย์ผู้ปกครองพม่า ในยุคแรกๆนั้นยังมีเชื้อสาย มาจากแถบๆอินเดียและบังกลาเทศเลยทีเดียว นับว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้ กลับมาอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่

รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่ถือว่าล้ำหน้าอย่างมากในยุคโบราณ การทำการเกษตร ปลูกข้าวต่างๆ ล้วนเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรม ของชาวบังกลาเทศที่ได้เผยแพร่ ไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เลยทีเดียว อีกทั้งได้เผยแพร่ศาสนาพุทธ

และศาสนาพราหมณ์ ให้กับพื้นที่ต่างๆทางตอนใต้ของบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นชวา หรือหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซียนั้นเอง จึงทำให้เห็นพุทธสถานต่างๆ หรือแม้กระทั่งรูปปั้นเทพต่างๆ ของพราหมณ์ในดินแดนชวามากมายนั้นเอง นับว่าเป็นอิทธิพลทางอารยธรรม ที่ส่งต่อให้กับดินแดนต่างๆ จนกลายมาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อนั้นเอง 

บังกลาเทศสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

นับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมดั่งเดิมสืบทอด กันมาอย่างยาวนานนับพันปี ผู้คนยังคนตามฉบับวิถีดั่งเดิม ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหล เดินทางมาหาประสบการณ์พักผ่อน ในต่างแดนอันแสนไกลยังที่นี้ นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติ ที่สวยงามอุดมสมบูรณฺ์ หาดทรายขาว ป่าเขาลำเนาไพ สถานที่แรกนั้นคือ Foy’s Lake เป็นอีกสถานที่พักผ่อนหนึ่ง

ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจเมืองจิตตะกอง ทะเลทราบแห่งนี้ ได้รับการค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1924 จากโครงการทางรถไฟ Assam – Bengal Railway อีกทั้งทะเลสาบแห่งนี้ มีจุดกำเนิดมาจาก การสร้างเขื่อนของวิศวกรชาวอังกฤษ Mr.Fox

จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบแห่งนี้นั้นเอง ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พักผ่อน นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวตัวเอง มาทำกิจกรรมกันที่นี้ เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยป่านั้นเอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมล่องเรือ ในทะเลสาบแห่งนี้

เพื่อชมความสวยงาม อันกว้างใหญ่นี้นั้นเอง สถานที่ต่อไป Cox s Bazar ชายหาดอันมีชื่อเสียง อีกแห่งหนึ่งของบังกลาเทศ เพราะความสวยงามของ หาดทรายสีขาวยาวกว่า 20 กิโลเมตรนั้นเอง ด้วยระยะทางแบบนี้ หากเดินริมชายหาดนั้น

คงต้องใช้เวลาทั้งวันซะหน่อย สัมผัสกับวิวทัวทัศน์ได้รอบด้าน รวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอีกด้วย กลายเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่ง ของการทางเลือกสำหรับ การเดินทางท่องเที่ยวนั้นเอง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ การพักผ่อนนั้นเอง

เราไปกันต่อที่ Chandanpura Mosque ศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่ง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของเมืองจิตตะกอง มัสยิดแห่งนี้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากมัสยิดจากทั่วโลก ไม่เหมือนใครนั้นก็คือ สีสันต์ต่างๆที่ถูกใช้นั้น เป็นสีพาสเทลผสมผสาน

เข้ากับสถาปัตยกรรม โดมและเสาขนาดใหญ่แห่งนี้ ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไป ทำให้ที่นี้อาจมีผุพังเสื่อมสลาย แต่ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอยู่ตลอด เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในเมืองแห่งนี้นั้นเอง เป็นมัสยิดอีกแห่งที่น่า เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นเอง

สถานที่สุดท้ายคือ Chittagong Court Buliding สถาปัตยกรรมแห่งนี้ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง Fairy Hill ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1892 – 1898 ตัวอาคารถูกสร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบอินโด – บริติช นับว่าเป็นผลงานศิลปะ เฉพาะตัวของบังกลาเทศเลยทีเดียว

เดิมทีอาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานของผู้พิพากษา ภายในนั้นมีลวดลาย จากการแกะสลักที่มีความสวยงาม เสาโค้งอันโดดเด่นของตัวอาคาร หรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ ที่ทำให้ที่แห่งนี้มีความสวยงาม  ตั้งอยู่บนที่สูงสามารถ มองเห็นวิวและมองที่อยู่ด้านล่าง

ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวของบังกลาเทศ ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคง มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่ในอดีตประเทศแห่งนี้ เป็นเมืองท่าสำคัญในการค้า มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนั้นเอง

รีวิวบังคลาเทศ

ปัจจุบันบังกลาเทศเป็นอย่างไร? 

ด้วยปัญหาอุทกภัย จากพายุไซโคลนที่มักจะ ซัดเข้าหาบังกลาเทศอยู่บ่อยครั้ง เพราะที่ตั้งของประเทศนั้น อยู่ติดกับอ่าวเบงกอล และมหาสมุทรอินเดีย ด้วยแรงลมจากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้พายุที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตส่งออก โดยเฉพาะปอกระเจา เป็นวัตถุในการถักถุงกระสอบนั้นเอง ทางด้านอุตสาหกรรมเอง ได้มีเกษตรกรรม

และสิ่งทอที่ถูกจัดให้เป็น การส่งออกอันดับ 2 รองจากจีนเลยทีเดียว ด้วยจำนวนประชากรที่มาก และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทำให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้ช้า และเกิดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมอีกด้วย แต่ถึงยังไงประเทศแห่งนี้

ก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอยู่ นั้นก็คือน้ำมัน ก๊าชธรรมชาติ และทรัพยากรทางทะเล อีกทั้งยังเป็นตลาดสินค้าจากประเทศไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคนั้นเอง นับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่เป็นคู่ค้าของไทยมาอย่างยาวนานอีกเช่นกันนั้นเอง

รีวิวบังคลาเทศ

สรุปการท่องเที่ยวในบังกลาเทศเป็นอย่างไร?

ถึงแม้ประเทศแห่งนี้ ประชาชนจะดูยากจน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ แต่ประเทศแห่งนี้ยังมีธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่ถูกสร้างด้วยศิลปะเฉพาะตัว ของชาวบังกลาเทศนั้นเอง ด้วยที่ตั้งของประเทศอยู่บริเวณ เอเชียใต้ จึงได้รับอิทธิพลของ อากาศร้อนไม่แพ้บ้านเรา อีกทั้งยังมีทะเลทีมีความสวยงาม ที่มองออกไปเป็นมหาสมุทรอินเดีย อันกว้างใหญ่นั้นเอง

หรือหากมองข้ามจากอ่าวเบงกอล เราก็จะสามารถเห็นประเทศพม่า ตรงข้ามได้นั้นเอง สิ่งที่น่าวิเศษอย่างหนึ่งของธรรมชาติที่นี้คือ การเดินทางของช้างป่า ที่ว่ายน้ำข้ามทะเลจากพม่า มายังฝั่งบังกลาเทศอยู่เป็นประจำ เพื่อหาอาหารตามฤดูของมันนั้นเอง

นับว่าหากใครชื่นชอบ การท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จะต้องชอบประเทศนี้อย่างแน่นอน จึงทำให้ มองว่า บังกลาเทศ เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ เชื่อมโยงกันกับประเทศอินเดีย และเป็นรากฐานทางการค้าทางทะเล

มาอย่างยาวนาน หรือแม้กระทั่ง การเผยแพร่ศาสนา ที่เข้าไปมีอิทธิพลกับที่ต่างๆ ในดินแดนอุษาคเนย์นั้นเอง ทำให้พลาดไม่ได้กับ การสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ อีกแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้

ที่เที่ยวสเปน

สุดยอดหนังไทย

ข่าวบอลยูโร

ปลาสวยงาม